Silan Silan Supreme

Verklaring betreffende gegevensbescherming voor Facebook Fanpages

 

1. Inleiding

Het doet ons plezier dat u interesse hebt voor onze Facebook Fanpage (“Fanpage”) en voor ons bedrijf. De bescherming van uw persoonsgegevens is erg belangrijk voor ons. We leven de wettelijke bepalingen over gegevensbescherming en gegevensbeveiliging na.

We moeten bijgevolg voldoen aan de General Data Protection Regulation (GDPR), de Nederlandse Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Hierna volgt informatie over welke persoonsgegevens wij verzamelen bij het aanbieden van deze dienst en hoe we deze gegevens verwerken.

2. Verantwoordelijke partij / Contactgegevens van de functionaris voor gegevensbescherming

Henkel Nederland B.V., Brugwal 11, 3432 NZ Nieuwegein, Nederland (“wij”, “ons” of “Henkel”) is de verantwoordelijke partij voor de gegevensverwerking die vereist is om de dienst te leveren en zoals beschreven in deze verklaring betreffende de gegevensbescherming. Dit sluit de gegevensverwerking van de zogenaamde “Site-Insights” uit, waarvoor we de verantwoordelijkheid delen met Facebook Ireland Limited (“Facebook”).

Denk eraan dat het gebruik van onze Fanpage leidt tot verdere verwerking van uw persoonsgegevens door Facebook, niet beperkt tot de “Site-Insights”-optie. In zoverre (in het bijzonder met betrekking tot de technische mogelijkheid om deze Fanpage te gebruiken) verwijzen we naar de verklaring betreffende gegevensbescherming door Facebook via https://www.facebook.com/privacy/explanation.

Indien onze Fanpage gekoppeld is aan andere websites of online inhoud, dan gelden respectievelijk de verklaringen betreffende gegevensbescherming van die diensten.

U kunt contact opnemen met onze Data Protection Delegate, de heer Jan Sturtewagen, Henkel Nederland B.V., Brugwal 11, 3432 NZ Nieuwegein, Nederland (E-mail: compliance.benelux@henkel.com).

3. Algemene verwerking van gegevens

3.1. Communicatie met ons

Indien u met ons contact opneemt, bijvoorbeeld om een vraag te stellen over een product dat we hebben voorgesteld op onze Fanpage, dan zullen we gebruikmaken van uw naam, eventueel uw e-mailadres en andere gegevens die u ons hebt verstrekt om op uw vraag te antwoorden.

De verwerking gebeurt op grond van wettelijke bepalingen, die ons toelaten om persoonsgegevens te verwerken, voor zover dit noodzakelijk is om uw vraag te beantwoorden (bijv. Art. 6 para. 1 b) GDPR) of omwille van ons gerechtvaardigd belang om u de gewenste informatie te verstrekken (Art. 6 para. 1 f) GDPR).

Na het beantwoorden van uw vraag, verwijderen we uw vraag en alle informatie binnen een termijn van drie jaar vanaf het einde van het kalenderjaar waarin uw vraag werd beantwoord.

3.2. Community-Functies

U hebt de keuze uit verschillende functies die we aanbieden op onze Fanpage om te communiceren met anderen, zoals het posten van een reactie op onze wall, een opmerking plaatsen, en een post liken of delen.

We willen erop wijzen dat dit gedeelte openbaar is en dat bijgevolg alle informatie die u post of meedeelt voor registratie voor anderen zichtbaar is. We kunnen niet controleren op welke manier de gebruikers van onze Fanpage deze informatie behandelen. We kunnen vooral niet voorkomen dat anderen u berichten sturen.

Alle gegevens die u verstrekt voor de community-functies verwerken we met het oog op de correcte werking van deze functies. Zonder gegevens kunnen we u de community-functies niet bieden. De verwerking van deze gegevens is gebaseerd op wettelijke bepalingen die ons toelaten om persoonsgegevens te verwerken, voor zover dit nodig is voor het gebruik van onze diensten of de uitvoering van een overeenkomst (bijv. Sec. 15 para. 1 TMG; Art. 6 para. 1 b) GDPR), of omdat het een gerechtvaardigd belang vorm om het gebruik van onze functies zo gemakkelijk en efficiënt mogelijk te maken (Art. 6 para 1 f) GDPR).

Inhoud die gepost werd binnen de community kan voor onbepaalde tijd bewaard worden. Indien u op om het even welk moment inhoud wenst te verwijderen, gelieve ons een e-mailbericht te versturen op het bovenstaande adres.

3.3. Gebruiksanalyse / Site-Insights

In gedeelde verantwoordelijkheid met Facebook analyseren we de manier waarop u onze Fanpage gebruikt (Site-Insights)

De informatie die door de GDPR vereist is aangaande de verwerking van gegevens voor Site-Insight is te lezen op de website van Facebook; momenteel vindt u de verklaring betreffende gegevensbescherming van Facebook via de link https://www.facebook.com/privacy/explanation.

Facebook zal u de relevante gegevens bezorgen over de overeenkomst tussen Facebook en Henkel Nederland B.V. betreffende de verwerking van gegevens als gezamenlijk voor de verwerking verantwoordelijken in overeenstemming met Art. 26 GDPR; momenteel vindt u deze informatie via deze link: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum.

In de context van Site-Insight ontvangen we enkel geanonimiseerde statistische gegevens - we hebben bijgevolg geen toegang tot persoonsgegevens die verwerkt worden door Facebook.

4. Overdracht van persoonsgegevens

Een mededeling van persoonsgegevens vindt plaats in de volgende gevallen:

  • Persoonsgegevens worden meegedeeld aan autoriteiten voor strafrechtelijke vervolging en, indien nodig, ook aan derden die schade lijden indien dit noodzakelijk is om misbruik van onze diensten te onderzoeken. Dit gebeurt echter enkel indien er specifieke aanwijzingen zijn voor onrechtmatig gebruik of misbruik. Persoonsgegevens kunnen worden meegedeeld met het oog op het versterken van de voorwaarden voor het gebruik van onze diensten of andere overeenkomsten, of, indien noodzakelijk om wettelijke claims te bepalen, uit te oefenen of te verdedigen. Ons gerechtvaardigd belang voor de verwerking is het vrijwaren van de correcte werking van onze website en om desgevallend wettelijke claims te bepalen, uit te oefenen of te verdedigen. We zijn ook wettelijk verplicht om informatie te verstrekken aan bepaalde overheidsinstanties. Dit zijn autoriteiten voor strafrechtelijke vervolging, overheden die administratieve vergrijpen vervolgen en bestraffen met boetes en de belastingdienst. Ons gerechtvaardigd belang voor de verwerking is het voorkomen van misbruik, het vervolgen van misdrijven en desgevallend het bepalen, uitoefenen of verdedigen van wettelijke claims (bijv. Art. 6 para. 1 f) GDPR).
  • Voor het leveren van onze diensten moeten we een beroep doen op derden en externe dienstleveranciers binnen een contractuele relatie (“verwerker”). Categorieën van dergelijke verwerkers kunnen zijn kantoren, leveranciers van fulfillment-diensten en leveranciers van IT-diensten.

    In dergelijke situaties zal informatie worden meegedeeld aan deze bedrijven of aan individuele personen om verdere verwerking mogelijk te maken. We selecteren zorgvuldig deze externe dienstleveranciers en we onderzoeken hen regelmatig om er zeker van te zijn dat onze privacy gevrijwaard wordt. Verwerkers mogen enkel gegevens gebruiken met het oog op de door ons bepaalde doeleinden. Ze zijn er via overeenkomsten met ons ook toe gebonden om gegevens uitsluitend te verwerken in overeenstemming met deze verklaring betreffende gegevensbescherming en met Europese en Duitse wetten betreffende gegevensbescherming.

    Binnen het hierboven omschreven kader van potentiële overdrachten, is het ook mogelijk dat de derde, gebonden aan instructies, de gegevens verwerkt buiten de EU (“derde landen”).
  • Elke mededeling van gegevens aan een partij buiten de EU wordt uitgevoerd in overeenstemming met toepasselijke wetten aangaande gegevensbescherming. Voor zover de Europese Commissie niet verklaard heeft dat een derde land een afdoende niveau van gegevensbescherming biedt, zullen we voldoende garanties bieden om te zorgen voor afdoende bescherming van uw gegevens. Hiertoe kan met de verwerker een overeenkomst worden afgesloten waarin de EU Standard Contract Clauses (https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection_nl) zijn opgenomen.
  • Tijdens de verdere ontwikkeling van onze activiteiten is het mogelijk dat de structuur van Henkel Nederland B.V. verandert door wijziging van de rechtsvorm, oprichting, verwerving of verkoop van dochterondernemingen, bedrijfsafdelingen of -onderdelen. In geval van dergelijke transacties wordt de klantinformatie samen doorgegeven met het onderdeel van het bedrijf dat wordt overgedragen. Hiertoe zorgen we ervoor elke mededeling van persoonsgegevens aan derden verloopt in overeenstemming met deze verklaring betreffende gegevensbescherming en toepasselijke wetgeving betreffende gegevensbescherming. Een dergelijke overdracht van persoonsgegevens kan worden gerechtvaardigd door een gerechtvaardigd belang om indien nodig de structuur van ons bedrijf aan te passen aan de economische omstandigheden (Art. 6 para. 1 f) GDPR).

5. Uw recht als gegevenssubject

Als gegevenssubject hebt u het recht om op ieder ogenblik informatie te verkrijgen over de over u opgeslagen gegevens. Bovendien hebt u het recht op rechtzetting, het recht op beperking van verwerking en mogelijk het recht op gegevensportabiliteit. Daarnaast hebt u het recht om klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming.

DAARNAAST MAG U BEZWAAR INDIENEN TEGEN DE VERWERKING VAN GEGEVENS OM REDENEN DIE VOORTVLOEIEN UIT UW SPECIFIEKE SITUATIE; INDIEN DE VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS GEBEURT OP GROND VAN ART. 6 PARA. 1 LIT. E OF LIT. 1 f) GDPR).

Indien u toestemming hebt gegeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u deze in de toekomst op om het even welk moment intrekken.

Met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens door Site-Insights treedt Facebook op als de gezamenlijke contactpersoon die alle aanvragen behandelt met betrekking tot de uitoefening van de bovenvermelde rechten.

6. Wijziging van deze verklaring betreffende gegevensbescherming

De status van deze verklaring betreffende gegevensbescherming is 07.03.2019.

De ontwikkeling van onze Fanpage kan een impact hebben op de manier waarop we persoonsgegevens verwerken. We behouden het recht om deze verklaring betreffende gegevensbescherming aan te passen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving betreffende gegevensbescherming. We adviseren daarom om regelmatig een bezoek te brengen aan onze Fanpage om op de hoogte te blijven van eventuele updates van onze verklaring betreffende gegevensbescherming.